Crisisopvang

Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan het in een crisispleeggezin worden opgevangen. In een periode van een paar dagen tot vier weken wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing is. Als er meer tijd nodig is voor een kind, kan gekozen worden voor pleegzorg voor kortere tijd. De duur kan variëren van enkele maanden tot jaren.

Lees het verhaal van Koen en Tischa

Gezinshuis

In een gezinshuis wonen een aantal pleegkinderen bij professionele gezinshuisouders, die in dienst zijn van een jeugdhulporganisatie. Een gezinshuis lijkt in woonvorm op een gewoon pleeggezin, maar in tegenstelling tot pleegouders zijn gezinshuisouders zelf verantwoordelijk voor rapportages, een plan van aanpak, en bijvoorbeeld aanwezigheid bij evaluaties.

Kinderrechter

De kinderrechter kan een aantal beslissingen nemen als er zorgen zijn over de ontwikkeling en veiligheid van een kind, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS), waarbij het gezag van de ouders wordt beperkt, of een machtiging uithuisplaatsing. Een verzoek hiertoe wordt ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming, de ouders of verzorgers of een jongere boven de 12 jaar. Een jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd) houdt de situatie in de gaten en kan eventueel een verzoek indienen om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wel of niet te verlengen.

Lees het verhaal van Esmeralda

Langdurige pleegzorg

Het doel van pleegzorg is in eerste instantie dat ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen, maar het kan zijn dat een kind voor langere tijd bij een pleeggezin geplaatst wordt. Pleegzorg wil continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor een kind creëren en dan kan het voor een kind beter zijn om tot volwassenheid bij pleegouders op te groeien.

Lees het verhaal van Peter en Pierre

Leefgroep

In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van uithuisplaatsing bij voorkeur bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind. Een andere optie is residentiële jeugdzorg, ofwel een gezinsvervangend tehuis of een internaat (tegenwoordig leefgroep genoemd), waar meerdere kinderen worden opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen.

Lees het verhaal van Kristie

Netwerkpleegzorg

Een pleegzorgorganisatie zoekt in eerste instantie naar pleegouders in de directe omgeving van het kind, bijvoorbeeld grootouders, buren of bekenden. Dat noemen we netwerkpleegzorg, een vorm van opvang die het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft. Als er in het netwerk geen pleegouders beschikbaar zijn, worden er pleegouders in het bestand van een pleegzorgorganisatie gezocht.

Lees het verhaal van Esmeralda

Ouders

De meeste pleegkinderen houden contact met hun eigen ouders. Dat betekent dat zij bij het pleeggezin op bezoek komen of dat het kind bij hen op bezoek gaat of er logeert. Het doel van pleegzorg is in eerste instantie dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft wel altijd van belang.

Lees het verhaal van Wesley

Pleegkind

Pleegkinderen zijn kinderen tussen de 0 en 18 jaar die voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat hun ouders relationele-, psychische- of verslavingsproblemen hebben. Of soms hebben kinderen zelf gedragsproblemen, een ontwikkelingsstoornis of een beperking. Een kind wordt in elk geval niet zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er iets ernstigs aan de hand. De beslissing om een kind bij pleegouders te plaatsen, ligt bij de gemeente of bij de kinderrechter.

Lees het verhaal van Peter en Pierre

Pleegouder

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben en ook culturele achtergrond maakt geen verschil. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. Je moet in staat zijn om de zorg te bieden die een kind nodig heeft. Een pleegzorgorganisatie vraagt een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming, onderzoekt of de leefsituatie stabiel is en kijkt naar een aantal criteria.

Lees het verhaal van Rosa

Pleegvergoeding

Pleegouders krijgen een onkostenvergoeding. Deze dagvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind en wordt door instanties niet meegerekend als inkomen. Bij crisisopvang is een extra vergoeding mogelijk, als een kind weinig spullen heeft bijvoorbeeld. Een WA- en ziektekostenverzekering worden voor het pleegkind geregeld. Pleegouders hebben, net als alle ouders, recht op betaald zorgverlof.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg voor diverse situaties. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de behoefte van het kind; zeven dagen per week, crisisopvang, af en toe een weekend, of bijvoorbeeld in een vakantie. Er zijn in Nederland 28 (regionale) organisaties die pleegzorg aanbieden en landelijk samenwerken onder de noemer Pleegzorg Nederland.

Lees het verhaal van John en Jacqueline

Pleegzorgbegeleider

Ieder pleeggezin krijgt een pleegzorgbegeleider toegewezen. De pleegzorgbegeleider ondersteunt in je taak als pleegouder en komt regelmatig op bezoek, variërend van een á twee keer per week tot eens per drie maanden. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor alles wat met het pleegkind te maken heeft. Van pedagogische adviezen, informatie over procedures tot het contact met biologische ouders.

Pleegzorgorganisatie

Er zijn in Nederland 28 (regionale) jeugdzorgorganisaties die pleegzorg aanbieden. Deze werken landelijk samen onder de noemer Pleegzorg Nederland. Een pleegzorgorganisatie is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders in verschillende vormen. Daarnaast geven de organisaties voorlichting en werven ze nieuwe pleegouders. Vóór een kind bij pleegouders wordt geplaatst, is een beschikking van de gemeente of kinderrechter nodig. Met deze beschikking zoekt de pleegzorgorganisatie een passend pleeggezin.

Uithuisplaatsing

Als de veiligheid van een kind tussen de 0 en 18 jaar thuis in het geding is of hulp in de thuissituatie niet afdoende is, bijvoorbeeld omdat ouders relationele-, psychische- of verslavingsproblemen hebben, wordt tot uithuisplaatsing besloten door de gemeente of de kinderrechter. In eerste instantie worden pleegouders gezocht in de directe omgeving van het kind: opa en oma, buren of bekenden van het kind. Als dit niet lukt, gaat een pleegzorgorganisatie op zoek naar een passend pleeggezin.

Lees het verhaal van Margo

Vakantiepleegzorg

Soms zijn (pleeg)ouders en het kind gebaat bij een rustperiode of kan een kind in vakanties niet terecht bij ouders, familie of vrienden. Plaatsing in een vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Een kind kan dan één of meerdere vakanties met het pleeggezin doorbrengen.

Lees het verhaal van Leon

Voorbereidingstraject

Aspirant pleegouders starten een uitgebreid voorbereidingstraject dat door de pleegzorgorganisaties wordt verzorgd. Vaak is dat een STAPcursus. In dit traject van zes tot negen maanden leren pleegouders veel over zichzelf als mogelijke opvoeder, over de vormen van pleegzorg en over omgang met pleegkinderen. Zowel de organisatie als de potentiële pleegouders krijgen zo een goed beeld om te besluiten of ze geschikt zijn voor het pleegouderschap.

Lees het verhaal van Marlou

Weekendpleegzorg

Soms zijn (pleeg)ouders en het kind gebaat bij een regelmatige rustperiode. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen in leefgroepen, zodat ze af en toe een normale gezinssituatie meemaken. Een pleegkind brengt in geval van weekendpleegzorg een of meerdere weekenden per maand door bij een pleeggezin en draait daar gewoon mee met de dagelijkse bezigheden.

Lees het verhaal van Koen en Tischa

Wendagen

Voordat een kind geplaatst wordt bij pleegouders vindt er een kennismaking plaats. Pleegouders worden geïnformeerd over het kind en zijn of haar achtergrond, er volgt een eerste ontmoeting en vervolgens een aantal dagen waarop zowel het pleegkind als de pleegouder aan de nieuwe situatie kan wennen. Bijvoorbeeld een speelmiddag of een nachtje slapen. Als kinderen ouder zijn dan 12 jaar mogen ze zelf meebeslissen over een passend pleeggezin, maar ook jongere kinderen wordt – indien mogelijk – naar hun mening gevraagd.

lees het verhaal van Arturo en Wilma

Meer weten over pleegouderschap?

Bestel gratis en vrijblijvend een informatiepakket.